A A A
Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005r, Nr 86, poz. 736) Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza do publicznej wiadomości, że w dniach od 02.12.2020 r. do 23.12.2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ul. T. Kościuszki 64 (2 piętro – sala obrad) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przy
ul. J. Poniatowskiego w Słomnikach sporządzony zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położnych w mieście Słomniki.

W okresie wyłożenia projektów, uczestnikom postępowania przysługuje prawo składania na piśmie wniosków, uwag i zastrzeżeń do tych projektów.

O sposobie załatwienia wniosków, uwag, zastrzeżeń, o których mowa powyżej rozstrzyga Rada Miejska w Słomnikach w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości. O sposobie rozstrzygnięcia zawiadamia się na piśmie uczestników postępowania, którzy złożyli wnioski, uwagi i zastrzeżenia, doręczając im wyciąg z uchwały.